Η τοπική και ευρύτερη κοινωνία αποτελεί το άμεσο φυσικό, τεχνικό και κοινωνικό περιβάλλον του κάθε ατόμου, μέσα στο οποίο προσφέρει με τις δραστηριότητές του  και από το οποίο όχι μόνο επηρεάζεται στην καθημερινότητά του, αλλά μακροχρόνια μυείται στα ήθη, τις παραδόσεις και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, διαμορφώνοντας εξ’ αυτών τις συνήθειες και τον χαρακτήρα του.

Η Περιφέρεια μπορεί να νομοθετεί για τους πολίτες της μέσα στο Νομοθετικό πλαίσιο του Κράτους που συμμετέχει ή της ΄Ενωσης Κρατών και σε περίπτωση αντιθέσεων αποφασίζει αρμόδιο Νομοθετικό ΄Οργανο κοινής σύνθεσης των αντισυμβαλλομένων, του οποίου η απόφαση μπορεί να τεθεί σε τοπικό δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα του οποίου επικρατεί.

Η Διαχείριση της Περιφέρειας γίνεται από εκλεγμένη Βουλή με μέλη κατά 70% απ’ ευθείας από τα μέλη με υπόδειξη των πολιτικών κομμάτων σε κοινή λίστα και κατά 30% από κλήρωση μελών ενός σώματος εκλεκτόρων το οποίο  ονομάζεται σώμα <<ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ>>, στο οποίο συμμετέχουν όσοι πολίτες  έχουν προταθεί και αυτοπροταθεί σε ιδιαίτερη κοινή λίστα και  έχουν εκλεχθεί από το 3% τουλάχιστον των πολιτών.

Η Βουλή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Κράτους ή της ΄Ενωσης Κρατών στα πλαίσια της Περιφέρειας.

Στη Βουλή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης συμμετέχουν με λόγο αλλά όχι με ψήφο ειδικά εκλεγμένοι εντεταλμένοι αντιπρόσωποι από κάθε Δήμο της Περιφέρειας.

Ο κάθε Δήμος διαθέτει Δημοτικό Συμβούλιο και Κοινοτικά Συμβούλια για κάθε κοινότητα τα μέλη των οποίων εκλέγονται στο πρότυπο της Βουλής της Περιφερειακής Αυτοδιαχείρησης στο οποίο συμμετέχει επίσης με λόγο αλλά όχι με ψήφο, ειδικά εκλεγμένος εντεταλμένος αντιπρόσωπος των κοινοτήτων του Δήμου.

Yπηρεσίες που δεν παρέχει το Κράτος δικαιούται να παρέχει η Περιφέρεια και της Περιφέρειας ο Δήμος και του Δήμου η Κοινότητα.

Σε όλες τις επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν εκλεγμένα μέλη υποχρεωτικά συμμετέχει και κληρωτό μέλος.

Η Περιφερειακή Βουλή ή το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζουν επί αναλυτικών τεκμηριωμένων και αιτιολογημένων εισηγήσεων, που υποβλήθηκαν από κάθε ενδιαφερόμενο ή των υπηρεσιών τους,  τις οποίες έχουν επεξεργαστεί αναλυτικά ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ χωρίς να υποδεικνύουν δική τους πρόταση, των οποίων η εισήγηση με την έκθεση της επιτροπής κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σε όλα τα μέλη της Βουλής της Περιφέρειας, ή του Δημοτικού Συμβουλίου πριν επτά (7) ημέρες τουλάχιστον επί αποδείξει.

 

Μη κλήση στην Περιφερειακή Βουλή ή το Δημοτικό Συμβούλιο των ενδιαφερομένων που έχουν εγγράφως εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους ή έχουν υποβάλλει την εισήγησή τους, έχει αποτέλεσμα την ακύρωση της απόφασης.

 

Κάθε απόφαση όλων των εκλεγμένων και μη επιτροπών και οργάνων, επιβάλλεται να αιτιολογεί ουσιαστικά και νομικά την έγκριση ή απόρριψη οποιασδήποτε υποβαλλόμενης πρότασης από κάθε πολίτη. Αλλιώς είναι άκυρη.

 

ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ μέλη είναι δύο εκπρόσωποι ένας της πλειοψηφίας και ένας της μειοψηφίας της Περιφερειακής Βουλής ή Δημοτικού Συμβουλίου, δύο μέλη της δευτεροβάθμιας οργάνωσης επαγγελματικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ή τον Δήμο, τα οποία έχουν εκλεγεί ως αντιπρόσωποι για τον σκοπό αυτό από την οργάνωση τους, εκπρόσωπος των αρμόδιων για κάθε θέμα υπηρεσιών. Στις παραπάνω επιτροπές προεδρεύει με ψήφο ένας Αντιπεριφερειάρχης ή Αντιδήμαρχος.

 

Εκλεγμένοι αντιπρόσωποι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε νέες εκλογές πέραν των δύο εκλογικών περιόδων.

 

 

<<ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ>>

ΠΛΑΤΩΝΑΣ