Η   παραδοσιακή   δεξιοτεχνία   μεταποίησης-τυποποίησης   φυσικών   α’     υλών   και προϊόντων με φυσικά υλικά και διαδικασίες, αποδίδουν νέα  προϊόντα,  χωρίς να χάσουν τα αρχικά φυσικά χαρακτηριστικά τους. Η  διαδικασία αυτή είναι μικρής  παραγωγικής κλίμακας,  αλλά  μεγάλης  ποιοτικής αξίας.

Για την υποστήριξη της δραστηριότητας αυτής προτείνουμε :

1)  Tη νόμιμη λειτουργία εκθετηρίων οικοτεχνικών προϊόντων σε ιδιαίτερο και επισκέψιμο χώρο της οικίας   του οικοτέχνη, προερχόμενα από την δίκη του παραγωγή, τα οποία  μπορεί να διαθέτει και  στην αγορά.

2) Τη   λειτουργία   στην   έδρα   κάθε   Δήμου   και   Αντιπεριφέρειας   κοινών εκθετηρίων οικοτεχνικών προϊόντων, μέσω των οποίων γίνονται και e-shop πωλήσεις.

3) Την καθιέρωση στη δημόσια  TV  ειδικού, συχνής προβολής προγράμματος, για   την     παρουσίαση   οικοτεχνικών   προϊόντων   και   λειτουργία   ειδικού ισοτόπου   ανά   Περιφέρεια   για   τη   συνεχή   παρουσίασή   τους.

4) Λόγω του μικρού όγκου παραγωγής ανά μονάδα, επιδοτούνται με υψηλό πριμ οι εξαγωγές οικοτεχνικών προϊόντων.

5) Η δημιουργία μιας οικοτεχνίας δεν απαιτεί, σε τυχόν δανεισμό, εγγυήσεις πέραν   της   ενεχυρίασης   των   μηχανημάτων   της.   Η   δε   δανειοδότησή   της

καλύπτει το 100% της δαπάνης και η υψηλή επιδότησή της διατίθεται για την εξόφληση όσων ετήσιων δόσεων καλύπτει.

6) Εάν μία οικοτεχνία χρειασθεί τεχνογνωσία, τα ανάλογα Κρατικά Ερευνητικά και   Επιστημονικά   Κέντρα,   είναι   υποχρεωμένα   να   την   παρέχουν   εντός καθορισμένου χρόνου με ελάχιστη αποζημίωση, η οποία εξοφλείται               τουλάχιστον   σε   μια   10ετία.   Εάν   η   προσφερόμενη   τεχνογνωσία   δεν υλοποιηθεί, εξοφλείται άμεσα. Η φορολογία του οικοτέχνη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη αυτής του παραγωγού. Όλα τα παραπάνω είναι συνθήκες εξισορρόπησης του ανταγωνισμού που δέχεται ο ασθενής   οικοτέχνης   από   ισχυρότερους   βιοτέχνες  και   πανίσχυρους   βιομήχανους. Είναι μία επιταγή του φυσικού δίκαιου και ισότιμου ελεύθερου ανταγωνισμού.