Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2012.

Το 85% των καθαρών νέων θέσεων εργασίας1 στην ΕΕ μεταξύ του 2002  και του 2010 δημιουργήθηκαν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το 67% που είναι το μερίδιο των ΜΜΕ στη συνολική απασχόληση. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, η καθαρή απασχόληση στην οικονομία των επιχειρήσεων της ΕΕ αυξήθηκε σημαντικά, με τη δημιουργία 1,1 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας κατά μέσο όρο ετησίως. Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα μελέτης σχετικά με την ουσιαστική συμβολή των ΜΜΕ στη  δημιουργία θέσεων εργασίας που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός της τάξης  μεγέθους των ΜΜΕ, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (με λιγότερο από 10 εργαζομένους) είναι υπεύθυνες, με 58%, για το υψηλότερο ποσοστό της συνολικής Δεύτερον, οι νέες επιχειρήσεις (κάτω των πέντε ετών) είναι υπεύθυνες για τη συντριπτική πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. AntonioTajani, αρμόδιος για την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία, δήλωσε: «Την κρίσιμη αυτή στιγμή για την ευρωπαϊκή οικονομία, βλέπουμε τις μικρές επιχειρήσεις να διαδραματίζουν και να επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως κύριων δημιουργών νέων θέσεων εργασίας. Το σημαντικό μερίδιό τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας υπογραμμίζει τη μεγαλύτερη από ποτέ  οικονομική σημασία των ΜΜΕ και την ανάγκη υποστήριξης τους σε όλα τα επίπεδα. Οι μικρές και οι νέες επιχειρήσεις είναι σαφώς το κλειδί για την αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης». Η καινοτομία αποτελεί όπλο για την αντιμετώπιση της κρίσης.Η καινοτομία φαίνεται ότι έχει θετικό αντίκτυπο: οι καινοτόμες επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις από πιο καινοτόμες χώρες, αναφέρουν συχνότερα αύξηση της απασχόλησης και σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης.
Η έρευνα υπογραμμίζει ότι οι καινοτόμες ΜΜΕ ή οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πιο καινοτόμες οικονομίες επλήγησαν λιγότερο από την οικονομική κρίση. Η μελέτη κάνει διάκριση μεταξύ της ποιότητας των θέσεων εργασίας: ποιότητα απασχόλησης και ποιότητας εργασίας. Κατά μέσο όρο, είναι αλήθεια ότι οι θέσεις εργασίας στις μικρές επιχειρήσεις είναι λιγότερο παραγωγικές, λιγότερο καλά αμειβόμενες και λιγότερο συνδικαλισμένες απ’ ό,τι οι θέσεις εργασίας στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους όσον αφορά τα «ήπια» στοιχεία των πτυχών του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης: κλίμα εργασίας, ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής, διευθέτηση του χρόνου εργασίας.