Η δημοσιοποίηση της πληροφόρησης  είναι μία έκφραση αλληλεγγύης και μία πράξη ελευθεριότητας του ατόμου, στοιχεία που βοηθούν την παιδεία της κοινωνίας και την ολοκλήρωση της δημοκρατίας. Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει εύκολη και βατή για τις γνώσεις του, δωρεάν πληροφόρηση για κάθε διοικητική, γενική ή ειδική απόφαση ή πράξη ή γνωμοδότηση, είτε τον αφορά άμεσα ή όχι. Σε ειδική εφημερίδα (Εφημερίδα Διοίκησης) υποχρεωτικά δημοσιεύονται όλες οι Διοικητικές Αποφάσεις περιληπτικά, κάθε φορέα στον οποίο ολοκληρωτικά ή μερικά ή άμεσα ή έμμεσα ή βοηθητικά συμμετέχει κάθε κρατικός ή κοινωνικός φορέας Διοίκησης. Η περιληπτική έκδοση της εφημερίδας της Διοίκησης εκδίδεται μηνιαία για άμεση ενημέρωση της κοινωνίας, η οποία αναρτάται σε εμφανή χώρο, σε όλα τα κοινοτικά γραφεία, τα Δημαρχεία, τις έδρες Περιφερειών και Αντιπεριφερειών, τα ΚΕΠ και τα κατά ύλη γραφεία των φορέων του Κράτους. Οι εφημερίδες της Διοίκησης  αναρτώνται σε ειδική ιστοσελίδα, με το πλήρες περιεχόμενο των Νόμων και πάσης φύσεως Διοικητικών Διατάξεων, αποφάσεων, πράξεων και γνωμοδοτήσεων ταξινομημένες σε ένα ευδιάκριτο σύστημα κωδικών. Ο πολίτης δικαιούται δωρεάν αντίγραφο από το ΚΕΠ και επί πληρωμή φωτοτυπία από άλλες υπηρεσίες. Η ισχύς των αποφάσεων αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσή τους στην εφημερίδα Διοίκησης και εξαιρούνται δημοσίευσης μόνο αποφάσεις που χαρακτηρίζονται «Εθνικού Δημοσίου Συμφέροντος», οι οποίες τίθενται υποχρεωτικά σε γνώση όλων των πολιτικών ομάδων που εκπροσωπούνται στην Νομοθετική Βουλή. Το διάστημα που δεν ισχύει κάθε Διοικητική απόφαση έως ότου δημοσιευθεί καθυστερημένα και  η μη δημοσίευσή της, επιφέρει συγκεκριμένες και βαριές ποινές στους υπεύθυνους, ακυρώνει κάθε πράξη που ωφελήθηκε από την μη έγκαιρη δημοσίευση και είναι αιτία αποζημίωσης ζημιωθέντων από την πράξη αυτή. Σε κάθε Περιφέρεια υποχρεωτικά ή Δήμο προεραιτικά  υπάρχει ένα εκτυπωτύριο (ηλεκτρονικό) στο οποίο εκτυπώνονται όλα τα έντυπα πληροφόρησης,  των κοινοτήτων των Δήμων και των Περιφερειών. Παράλληλα με τις ίδιες διαδικασίες και όρους κάθε Περιφέρεια εκδίδει αντίστοιχα την εφημερίδα Διοίκησης Περιφέρειας για αποφάσεις που αφορούν Κοινότητες – Δήμους – Περιφέρεια. Η εφημερίδα Διοίκησης ενός κράτους ή η αντίστοιχη μιας Περιφέρειας, είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν  περιληπτικά και αναλυτικά στην ιστοσελίδα τους, όλες τις αποφάσεις της ΄Ενωσης Κρατών που συμμετέχουν και τις αφορούν. Στις Περιφέρειες και το Κράτος λειτουργεί Κεντρική Γραμματεία Περιφέρειας ή Κράτους υπό την άμεση ευθύνη του Προέδρου του Κράτους ή του Περιφερειάρχη, η οποία ευθύνεται για όλο το σύστημα πληροφόρησης και έχει παραρτήματα σε όλη την Επικράτεια δικαιοδοσίας της και σε Πρεσβείες εκτός του Κράτους. Οι Γραμματείες αυτές έχουν την υποχρέωση συλλογής και διάθεσης  πάσης φύσης κοινωνικών, εμπορικών και παραγωγικών  πληροφοριών, οι οποίες αφορούν τους πολίτες του Κράτους ή της Περιφέρειας και είναι υποχρεωμένες να δίνουν πληροφορίες που ζητούνται, από πολίτες για θέματα που αναζητούν και αφορούν την κάθε δραστηριότητα τους. Πέραν των ανωτέρω, στο διαδίκτυο υποχρεωτικά δημοσιοποιούνται στον αντίστοιχο κωδικό, α) πάσης φύσης Συνεδρίες με τα συμπεράσματά τους, β) διαλέξεις και σεμινάρια, γ) Κρατικές ή Περιφερειακές επιστημονικές μελέτες και συμπεράσματα και δ) Πανεπιστημιακές διδασκαλίες κατά τρόπο εύχρηστο από τον μέσο πολίτη. Σε όλες τις καταχωρήσεις πληροφόρησης στο διαδίκτυο πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος όπου κάθε πολίτης μπορεί να αναρτά τις παρατηρήσεις του ή πρόσθετες πληροφορίες,  οι οποίες αποτελούν νομικό κριτήριο σε κάθε ένσταση ή διένεξη ή διεκδίκηση, εάν δεν λαμβάνονται αδικαιολόγητα υπ΄όψη από την Διοίκηση. Οι πάσης φύσεως Σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στο Διαδίκτυο τις αρχαιρεσίες τους και πληροφορίες για τα πεπραγμένα τους. Οι Γραμματείες αυτές διοικούνται από Επιτροπές Ενημέρωσης με μέλη α) της πλειοψηφίας και μέγιστης μειοψηφίας της Νομοθετικής ή Περιφερειακής Βουλής, β) Εκτελεστικής Αρχής, γ) Κληρωτών Εκλεκτόρων, δ) Εκλεγμένων για τον σκοπό αυτό της  Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, ε) Εκλεγμένων για τον σκοπό αυτό ΄Ενωσης Ιδιοκτητών – Εκδοτών.