ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Η «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ», η οποία είναι ένα Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο απαρτίζεται από
εκλεγμένα μέλη που έχουν συμπληρώσει ηλικιακά το όριο συνταξιοδότησης. Η ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ υπάρχει στους Δήμους και τις Περιφέρειες, με μέλη ισάριθμα των Δημοτικών Συμβουλίων ή της Περιφερειακής Βουλής. Τα μέλη της Δημογεροντίας Δήμων και Περιφερειών προτείνονται, με την συναίνεση τους, από το 5% των πολιτών έως 5000 ψηφοφόρους και 300 πολίτες πάνω από 5000 ψηφο-
φόρους και κάθε πολίτης μπορεί να προτείνει μέχρι τρεις (3) συνταξιούχους. Στις εκλογές για την ανάδειξη του σώματος «ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ» της Αυτοδιοίκησης γίνονται από ειδικούς καταλόγους των συνταξιούχων και εκλέγονται όσοι λάβουν τουλάχιστον το 3% των ψήφων των πολιτών, στις οποίες κάθε πολίτης ψηφίζει με (2) δύο σταυρούς προτίμησης. Οι εκλεγμένοι αυτοί αποτελούν το Σώμα «ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ». Οι εκλέκτορες αυτοί με κλήρωση, κληρώνουν ταυτόχρονα τον ίδιο αριθμό μελών, με τα αντίστοιχα σώματα των Δήμων και Περιφερειών και αυτοί οι κληρωθέντες συγκροτούν το σώμα της Δημογεροντίας των Δήμων ή Περιφερειών. Εάν οι εκλεγέντες δεν αρκούν για την συγκρότηση σώματος ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ συμπληρώνονται από αναπληρωματικούς, κατά σειρά προτίμησης, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ΓΕΡΟΥΣΙΑ. Προτάσεις της Δημογεροντίας συζητούνται υποχρεωτικά σε καθορισμένο χρόνο από το ανάλογο Δημοτικό Συμβούλιο ή Περιφερειακή Βουλή και αποφασίζουν σχετικά.
Τα εκλεγμένα μέλη της Δημογεροντίας που κληρώνονται και συμμετέχουν στα Συμβουλευτικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, εισπράττουν μία μικρή τυπική αφορολόγητη αποζημίωση. 2. Η «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» Συμβουλευτικό Σώμα ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, το οποίο απαρτίζεται από μέλη μη  επαγγελματικών συλλόγων, τα οποία εκλέγονται διαχρονικά από τους συλλόγους τους για τον σκοπό αυτό. Η «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» λειτουργεί σε Δήμους και Περιφέρειες με μέλη αντίστοιχα
ισάριθμα των Δημοτικών Συμβουλίων και της Περιφερειακής Βουλής. Τα εκλεγμένα μέλη των Συλλόγων απαρτίζουν το σώμα «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» κάθε Δήμου και Περιφέρειας, από το οποίο κληρώνονται ισάριθμα μέλη με τα Δημοτικά Συμβούλια και τις Περιφερειακές Βουλές και αποτελούν το σώμα «ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ». Αποφάσεις του σώματος ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ του Δήμου ή της Περιφέρειας συζητούνται υποχρεωτικά σε καθορισμένο χρόνο από το ανάλογο Δημοτικό Συμβούλιο, ή Περιφερειακή Βουλή, σώματα που είναι αρμόδια για να αποφασίζουν σχετικά.
Τα εκλεγμένα μέλη της «Εκκλησίας Εθελοντών» και οι κληρωθέντες του σώματος ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ δεν εισπράττουν καμία αποζημίωση και δεν πρέπει να αποζημιώνονται από τους Συλλόγους.
Δεν μπορεί να είναι μέλη της «Εκκλησίας Εθελοντών» εκλεγμένα άτομα, τα οποία συμμετείχαν στη διοίκηση πολιτικών κομμάτων, της αυτοδιαχείρισης και της διοίκησης του Κράτους. Οι κληρωμένοι εκλέκτορες της «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ»του Δήμου ή της Περιφέρειας και οι κληρωμένοι εθελοντές του σώματος «ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» του Δήμου ή της Περιφέρειας σε κοινή συνεδρία τους απαρτίζουν το σώμα της ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ, του Δήμου ή της Περιφέρειας, το οποίο υλοποιεί διαδικαστικά κοινές αποφάσεις της ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ και της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ. Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ μπορεί να αναπέμπει κάθε Νομοσχέδιο ή Νόμο ή απόφαση που ψήφισε η Περιφερειακή Βουλή ή το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετικό αιτιολογικό στο οποίο θα πρέπει να διακρίνεται π.χ. η ζημιά σε ομάδες πολιτών ή του συνόλου ή η αδικαιολόγητα χαριστική πράξη προς συγκεκριμένα άτομα ή εταιρείες. Η τελική ψήφιση ενός παραπεμφθέντος από την Γερουσία νόμου ή νομοσχεδίου ή απόφασης, μπορεί να γίνει από κοινού και με πλειοψηφία 66% του συνόλου των μελών της Περιφερειακής Βουλής ή του Δημοτικού Συμβουλίου.