α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η καθιέρωση πάγιων κανόνων λειτουργίας του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα, ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία του συνόλου, μιας πραγματικά ελεύθερης αγοράς. Ξεκινούμε το μεγάλο αυτό  ψέμα, περιμένοντας προτάσεις των αναγνωστών μας, και παραθέτουμε τους παρακάτω κανόνες.
1. Κρατικός φορέας ασφαλίζει, υποχρεωτικά, τις δαπάνες που προκαθορίζονται για την επόμενη παραγωγή, από ζημιές κάθε μορφής καιρικών συνθηκών (εκτός και αν υπάρχει αμέλεια του παραγωγού). Ιδιωτικός φορέας ασφαλίζει, προαιρετικά, την προσδοκόμενη διαφορά της αξίας της τρέχουσας παραγωγής από την προηγούμενη, αφαιρούμενου του κόστους παραγωγής.

2. Οι επιδοτήσεις θα έχουν χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι θεραπευτικό. Το Κράτος παρέχει υψηλές επιδοτήσεις, για πάγιες εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και καλλιέργεια δέντρων. Ο παραγωγός δανειοδοτείται για το 100% νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και δενδρωδών καλλιεργειών, ενώ οι υποθήκες και τα ενέχυρα αρκούνται μόνο στα δανειοδοτούμενα έργα. Τις επιδοτήσεις καταβάλει το Κράτος σε 10 τουλάχιστον ετήσιες δόσεις, με τις οποίες εξοφλούνται οι ετήσιες δόσεις των αντίστοιχων δανείων. Τα δάνεια πρέπει να έχουν περίοδο χάριτος τουλάχιστον 2 έτη, να είναι χαμηλότοκα (έως 3%) και διάρκειας 30 ετών. Έτσι ο παραγωγός δεν πληρώνει δόσεις δανείου για 10 τουλάχιστον χρόνια.
Οι επιδοτήσεις λειτουργικών δαπανών καταβάλλονται στον προμηθευτή.

3. Αναγνωρίζονται στον παραγωγό ως δαπάνη, τα πάσης φύσεως έξοδα της παραγωγής (ιδιαίτερα της
αυταπασχόλησης τους) και η αξία τυχόν ζημιών.

4. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση αγρών ή βοσκοτόπων κάτω ενός προκαθορισμένου ορίου, επιχειρηματικής ή οικογενειακής βιωσιμότητας. Η αγορά κληρονομικών δικαιωμάτων επί αγρών, και γειτνιαζόντων αγρών δανειοδοτείται και επιδοτείται ως πάγιο.

5. Όλοι οι μη χρησιμοποιούμενοι επί 10ετία αγροί και βοσκότοποι (ιδιοκτησίας Κράτους ή Δήμων ή Ιδιωτών κλπ) αποδίδονται υποχρεωτικά για χρήση, σε επαγγελματίες γεωργούς ή κτηνοτρόφους με τις νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες. Για δημοτικά έργα τεχνικής υποδομής και αντίστοιχες μελέτες  απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του 66% των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ή της  εριφερειακής Βουλής ή διαδημοτικά ή περιφερειακά. Για τα έργα αυτά ομάδες πολιτών μπορούν υποβάλλουν εκμηριωμένες προτάσεις, τις οποίες οι αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρώνουν ως προμελέτες προς εξέταση μαζί με άλλες μελέτεςτων υπηρεσιών ή εταιρειών και τίθενται στην ψηφοφορία για έγκριση των Δημοτικών Συμβουλίων ή Περιφερειακής Βουλής, ως άνω, και αφού αναλυτικά αξιολογηθούν από τις αρμόδιες «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ». Κρατικά διαπεριφερειακά έργα τεχνικών υποδομών προτείνονται για μελέτη και υλοποίηση από την Εκτελεστική Αρχή του Κράτους, με τη σύμφωνη γνώμη της Βουλής των Περιφερειών, που αφορούν τα έργα αυτά. Οι αξιολογημένες προτάσεις μελετών με τις αντίστοιχες αποφάσεις των Περιφερειών προτείνονται από τις αρμόδιες ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ στην επιτροπή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ, η οποία αποτελείται από:
1) μέλος εκλεγμένο στο ΤΕΕ για τον σκοπό αυτό για το ήμισυ της θητείας των λοιπών μελών (αναπληρούμενο για το υπόλοιπο ήμισυ) και προερχόμενο από τις περιοχές υλοποίησης του έργου.

2) μέλος της Περιφερειακής Βουλής που αφορά το έργο ή στη περίπτωση περισσότερων, εκπροσωπούνται με μία ψήφο

3) μέλος υπεύθυνος εκπροσώπων της τεχνικής υπηρεσίας του Κράτους

4) εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Αρχής

5) μέλος εκπρόσωπος της Νομοθετικής Βουλής.

6) μέλος εκπρόσωπος της Αξιωματικής μειοψηφίας της Νομοθετικής Βουλής Η επιτροπή αυτή επεξεργάζεται τις προτεινόμενες μελέτες και τις υποβάλλει με σχετική γνωμοδότηση β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην Νομοθετική Αρχή για έγκριση. Δημοσιοποιούνται οι προτάσεις, τα πρακτικά και όλες οι τεκμηριωμένες μελέτες-προσφορές που υποβλήθησαν. Οι αποφάσεις μπορούν να κυρωθούν ή οχι με δημοψήφισμα που πρέπει να συγκεντρώσει το 51% των μονίμων κατοίκων του Κράτους, Ένσταση κατά των αποφάσεων της επιτροπής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ για μη τήρηση κανόνων, προδιαγραφών και διαδικασιών, μπορεί να υποβάλλει κάθε φορέας που επηρεάζεται από το έργο αυτό και λειτουργεί νόμιμα. Τις ενστάσεις αυτές κρίνει Ανώτατο Οικονομικό Δικαστήριο της δικαιοσύνης και εισηγείται σε καθορισμένο χρόνο στην Νομοθετική Αρχή του Κράτους, η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία 51%. Όλα τα έργα τεχνικών υποδομών είναι εγγυημένα από τον φορέα υλοποίησής τους τουλάχιστον για μια 5ετία λειτουργίας τους.
Ο ΦΟΡΕΑΣ Ελέγχου και Διαιτησίας Κοινωνικών Υποδομών είναι ένας ανεξάρτητος κοινωνικός φορέας σε επίπεδο Περιφερειών και Κράτους, ο οποίος ελέγχει και αποφασίζει για οποιεσδήποτε διαφορές που αφορούν όλα τα έργα των Δήμων, Περιφερειών και Κράτους. Ο φορέας αυτός αποτελείται από διοικητικό και ένορκο τεχνικό προσωπικό και διοικείται σε επίπεδο Περιφέρειας και Κράτους από Συμβούλια εις τα οποία συμμετέχουν εκπρόσωπο: 1) του Τεχνικού Επιμελητηρίου εκλεγείς για τον σκοπό αυτό,

2) του Εμπορικού Επιμελητηρίου εκλεγείς για τον σκοπό αυτό

3) του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου εκλεγείς για τον σκοπό αυτό,

4) του Τουριστικού Επιμελητηρίου εκλεγείς για τον σκοπό αυτό,

5) της Δικαιοσύνης εκλεγείς για τον σκοπό αυτό,

6) της Εκτελεστικής Αρχής του Κράτους ή της Βουλής της Περιφέρειας ή του Δήμου εκλεγείς για τον σκοπό αυτό,

7) των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτους ειδικό για τον σκοπό αυτό.