Σε μια ολοκληρωμένη δημοκρατία, η κοινωνία εκτός της εκλογής αντιπροσώπων,  οργανώνεται θεσμικά και συμμετέχει καθημερινά χωρίς να υποκαθιστά ή να δυσκολεύει την λειτουργία και αποτελεσματικότητα των πολιτικών αντιπροσώπων αλλά ολοκληρώνοντας το έργο τους. Έτσι πέραν από τα πολιτειακά κόμματα, λειτουργούν θεσμικά δύο εκλεγμένα Σώματα:

1)            Η «Δημογεροντία» του Κράτους στην οποία συμμετέχουν ενεργοί συνταξιούχοι , κάτοχοι εμπειριών, τεχνογνωσίας και σοφίας μιας ζωής και εκλεγμένοι μεταξύ τους  με απλές και αντικειμενικές διαδικασίες, συγχρόνως με τις πολιτικές εκλογές, θα συγκροτηθούν σε ένα συμβουλευτικό θεσμικό Σώμα, την λειτουργία του οποίου θα αναλύσουμε σε άλλο άρθρο.

2)            Η «Εκκλησία των Εθελοντών» του Κράτους,  προέρχεται από εθελοντές πολίτες, οι οποίοι αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς, μέσω μη επαγγελματικών συλλόγων, προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτοί οι κοινωνικοποιημένοι εθελοντικά πολίτες, με απλές εκλογικές διαδικασίες μέσω των συλλόγων τους,  εκλέγουν και το θεσμικό συμβουλευτικό σώμα της «Εκκλησίας των Εθελοντών» του Κράτους, την λειτουργία του οποίου θα αναλύσουμε σε άλλο άρθρο.

Τα παραπάνω συμβουλευτικά Σώματα εξυπηρετούνται από αρμόδιες γραμματείες και υποβάλλουν προτάσεις στους  Κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους και στην Εκτελεστικά αρχή, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν σύντομα και αιτιολογημένα.

Κοινή συνεδρία της «Δημογεροντίας» και της «Εκκλησίας των Εθελοντών» αποτελεί το Σώμα της «Γερουσίας» του Κράτους, η οποία μπορεί να αναπέμπει σχέδια νόμου ή Νόμους, αιτιολογημένα προς επανέγκρισή τους από την απόλυτη πλειοψηφία της Νομοθετικής Βουλής.

Εκτός των παραπάνω Σωμάτων , τα ίδια τα πολιτικά κόμματα ως βασικοί θεσμικοί φορείς, επιβάλλεται να καταστούν οι ναοί των δημοκρατικών διαδικασιών και να λειτουργούν  με ακατάλυτους δημοκρατικούς θεσμούς, στους οποίους οι πολίτες ανεπηρέαστα θα προτείνουν και θα εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και αυτοί οι θεσμοί μπορεί ενδεικτικά να είναι:

1)            Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι δεν περιορίζονται αριθμητικά και υποδεικνύονται από το 5% των ψήφων των μελών ενός κόμματος, σε προκριματικές εκλογές.

2)            Το 33% των μελών όλων των κομμάτων της Νομοθετικής βουλής μπορεί να στερήσει το δικαίωμα συμμετοχής ενός υποψηφίου.

3)            Τα μέλη των κομμάτων μπορούν να προτείνουν τρεις υποψήφιους αλλά υποχρεωτικά ψηφίζουν τέσσερις, στις προκριματικές εκλογές.

4)            Εκλεγμένοι βουλευτές αποπέμπονται εάν συνυπογράψουν από την περιφέρειά τους διπλάσιος αριθμός πολιτών από τον αριθμό ψήφων που έλαβαν.

5)            Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 8ετή πραγματική προϋπηρεσία στο επάγγελμά τους και να μην έχουν καταδικασθεί ή εκκρεμούν δίκες για βαριά πλημμελήματα ή κακουργήματα.

6)            Οι υποψήφιοι καταθέτουν σε αρμόδια επιτροπή το βιογραφικό και όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία εμφανή ή αφανή ως και των προσώπων α’ βαθμού συγγένειας, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι μέλη Κρατικών Επιχειρήσεων ή Κρατικής εμβέλειας ΜΜΕ.

Τα παραπάνω ενδεικτικά προαπαιτούμενα πρέπει να είναι θεσμικά καταχωρημένα σε μια νέα καινοτόμα ουσιαστική Δημοκρατία,  το σύνολο λειτουργίας της οποίας θα αναλυθεί σε ειδικά άρθρα ως και η ανεξάρτητη και παράλληλα λειτουργούσα Εκτελεστική Αρχή.