Ομάδες πολιτών μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις προς εξέταση μαζί με άλλες μελέτες των υπηρεσιών ή εταιρειών  και τίθενται στην ψηφοφορία  για έγκριση των Δημοτικών Συμβουλίων  ή Περιφερειακής Βουλής,  και αφού  αναλυθούν και αξιολογηθούν   από τις αρμόδιες <<ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ>>.

Κρατικά διαπεριφερειακά έργα τεχνικών υποδομών προτείνονται για μελέτη και υλοποίηση από την Εκτελεστική Αρχή του Κράτους.

Οι τεκμηριωμένες προτάσεις  μελετών της Εκτελεστικής Αρχής του Κράτους,  με τις αντίστοιχες αποφάσεις των Περιφερειών,  αξιολογούνται από τις αρμόδιες ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ  και προτείνονται  στην επιτροπή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ, η οποία αποτελείται από:

 • μέλος εκλεγμένο στο ΤΕΕ για τον σκοπό αυτό
 • μέλος της Περιφερειακής Βουλής που αφορά το έργο
 • μέλος υπεύθυνος εκπροσώπων της τεχνικής υπηρεσίας του Κράτους
 • εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Αρχής
 • μέλος εκπρόσωπος της Νομοθετικής Βουλής.
 • μέλος εκπρόσωπος της Αξιωματικής μειοψηφίας της Νομοθετικής Βουλής

Η επιτροπή αυτή επεξεργάζεται τις προτεινόμενες μελέτες και τις υποβάλλει με σχετική γνωμοδότηση στην Νομοθετική Αρχή για έγκριση.

Δημοσιοποιούνται οι προτάσεις, τα πρακτικά και όλες οι τεκμηριωμένες μελέτες-προσφορές που υπεβλήθησαν.

Ένσταση κατά των αποφάσεων της επιτροπής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ μπορεί να υποβάλλει κάθε φορέας που επηρεάζεται από το έργο αυτό και λειτουργεί νόμιμα.

 

Τις ενστάσεις αυτές κρίνει Ανώτατο Οικονομικό Δικαστήριο της δικαιοσύνης και εισηγείται σε καθορισμένο χρόνο στην Νομοθετική Αρχή του Κράτους, η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία 51%.

Όλα τα έργα τεχνικών υποδομών είναι εγγυημένα από τον φορέα υλοποίησής τους τουλάχιστον για μια 5ετία λειτουργίας τους.

ΦΟΡΕΑΣ Ελέγχου και Διαιτησίας  Κοινωνικών Υποδομών είναι ένας ανεξάρτητος κοινωνικός φορέας σε επίπεδο Περιφερειών και Κράτους, ο οποίος ελέγχει και αποφασίζει για οποιεσδήποτε διαφορές που αφορούν όλα τα έργα των Δήμων, Περιφερειών και Κράτους.

Ο φορέας αυτός αποτελείται από διοικητικό και ένορκο τεχνικό προσωπικό και διοικείται σε επίπεδο Περιφέρειας και Κράτους από Συμβούλια εις τα οποία συμμετέχουν:

 • Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
 • Εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου
 • Εκπρόσωπος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
 • Εκπρόσωπος του Τουριστικού Επιμελητηρίου
 • Εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης
 • Εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Αρχής του Κράτους ή της Βουλής της Περιφέρειας ή του Δήμου εκλεγείς για τον σκοπό αυτό
 • Εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτους