«ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΚΑΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ, ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ»
ΠΛΑΤΩΝΑΣ

Βασικό στοιχείο των προτάσεών μας, είναι ο πλήρης διαχωρισμός της Νομοθετικής Αρχής από την Εκτελεστική Αρχή.  Η Νομοθετική Αρχή αποτελεί ένα σώμα αντιπροσώπων, εκλεγμένων απευθείας από τους πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν τις πεποιθήσεις των πολιτών, τις οποίες και νομοθετούν μέσα στα πλαίσια των θεσμών και του Συντάγματος, αφού συγκροτηθούν σε Σώμα, το οποίο ονομάζεται Νομοθετική Βουλή. Σε ιδιαίτερο άρθρο θα παρουσιάσουμε προτάσεις για την λειτουργία της Βουλής αυτής. Εντελώς ανεξάρτητα λειτουργεί ως εκλεγμένο επίσης Σώμα η Εκτελεστική Αρχή όπως παρακάτω
προτείνουμε.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η Εκτελεστική Αρχή είναι ένα Σώμα, το οποίο απαρτίζεται από εκλεγμένα από τους πολίτες, μέλη που τα διακρίνει η πείρα τους, στην λειτουργία της κοινωνίας. Το Σώμα αυτό έχει σκοπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και την προσαρμογή όλων των υπηρεσιών του Κράτους στους Νόμους, τους θεσμούς, το Σύνταγμα και τις δικαστικές αποφάσεις, με στόχο ο πολίτης να γίνεται αποδέκτης, με διαφάνεια όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, χωρίς οι υπηρεσίες του Κράτους να διαστρεβλώνουν ή να ακυρώνουν τις προθέσεις των Νομοθετών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προΐσταται της Εκτελεστικής Αρχής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε γενικές εκλογές εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες. Ο Πρόεδρος ως υποψήφιος προτείνει για κάθε τομέα του Κράτους ( Υπουργεία) στο ψηφοδέλτιο του, τρεις
υποψηφίους για κάθε τομέα, οι οποίοι επίσης ψηφίζονται. Οι πολίτες ψηφίζουν Πρόεδρο και ένα άτομο για κάθε τομέα, από αυτούς που προτείνει ο Πρόεδρος. Ο πολίτης μπορεί να ψηφίσει ένα Πρόεδρο, αλλά έχει και την δυνατότητα να ψηφίσει έναν υπεύθυνο ενός τομέα, τον οποίο προτείνει ένας άλλος υποψήφιος Πρόεδρος. Η δυνατότητα αυτή δίνει την ευκαιρία στον πολίτη να αξιολογεί, ανεξάρτητα συνδυασμών των υποψηφίων και έτσι σπάει η μονολιθικότητα των κομμάτων και μάλιστα σε θέματα Ελέγχων και Διαχείρισης των Κρατικών υπηρεσιών, όπου το θέμα δεν είναι πολιτικοϊδεολογικό.
Ο εκλεγών Πρόεδρος είναι ο Ανώτατος Άρχων της Δημοκρατίας με δεύτερο στην τάξη τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι ο αρχηγός της πλειοψηφίας της Νομοθετικής Βουλής.
Η υπηρεσία ελέγχου της Κρατικής και Περιφερειακής λειτουργίας υπάγεται απευθείας εκ των Πρόεδρο.
Ο Πρόεδρος εγκρίνει ή αναπέμπει τους ψηφισθέντες Νόμους της Νομοθετικής Βουλής, αλλά δεν μπορεί να επεμβαίνει στην λειτουργία της. Ο Πρόεδρος μπορεί να διαλύσει ή να επικυρώσει νέα Νομοθετική Βουλή, όταν του ζητηθεί από το 51% των μελών της, και όταν σε έκτακτες συνθήκες δεν ανταποκρίνεται στη λαϊκή βούληση ή διοικούσα πλειοψηφία της Νομοθετικής Βουλής και προκηρύσσει εκλογές.
Τον Πρόεδρο ως Ανώτατη Αρχή του Κράτους αντικαθιστά προσωρινά ή όταν απαιτείται, ο Πρωθυπουργός ως δεύτερος στην ιεραρχία. Τα εκλεγμένα μέλη της  Εκτελεστικής Αρχής ( Υπουργοί) :

1) Δεν δύνανται να επεμβαίνουν στο λειτουργικό σύστημα των αυτοδιοικούμενων υπηρεσιών του Κράτους, αλλά διευθύνουν αυτό, με δημοσιοποιημένες αποφάσεις τους.

2) Δεν εκπροσωπούν πολιτικά κόμματα, αλλά είναι ικανοί και έμπειροι, από τον πρότερο βίο τους, για να δημιουργούν συνθήκες αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών με σκοπό οι Νομοθετικές Αποφάσεις, να ωφελούν ανεμπόδιστα τους πολίτες, χωρίς αλλοιώσεις.

3) Η Νομοθετική Βουλή με πλειοψηφία 51% μπορεί να αποκλείσει από έναν τομέα ή να παύσει ένα τέλος της Εκτελεστικής Αρχής, εάν οι πρακτικές του δεν ταυτίζονται με το πνεύμα του Νομοθέτη.

4) Τα εκλεγέντα μέλη της Εκτελεστικής Αρχής, συγκροτούνται σε Σώμα, το οποίο υποστηρίζεται από ανάλογες υπηρεσίες. Το Σώμα αυτό ρυθμίζει την συνλειτουργία των Νόμων και των Τομέων. Το Σώμα αυτό αποφασίζει για την ίδρυση ή παύση υπηρεσιών του Κράτους ή την αναγκαία συνλειτουργία αυτών.

5) Τα μέλη του Σώματος της Εκτελεστικής Αρχής δεν πρέπει να προέρχονται από εκλεγμένα πρώην μέλη της Νομοθετικής Βουλής και δεν μπορούν να υπηρετούν πέραν των 12 ετών στο Σώμα αυτό, και σε κάθε περίπτωση επί τρεις εκλογές.

6) Τα μέλη που αποχωρούν από το σώμα της Εκτελεστικής Αρχής, συγκροτούν άμισθο Συμβουλευτικό
Σώμα, παρά τον Πρόεδρο, το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί με ευθύνη του κάθε Προέδρου, σε θεσμοθετημένη βάση.

7) Το Συμβουλευτικό Σώμα, υποστηρίζεται από ανάλογη υπηρεσία. Έχει δικαίωμα απόκτησης κάθε Διοικητικής πληροφορίας και ιδιαίτερα ενημερώνεται για όλες τις αγορές και προμήθειες του Κράτους, με σκοπό να έχει την δυνατότητα να γνωμοδοτεί και να συμβουλεύει εγκαίρως. Η Νομοθετική Βουλή και το σώμα της Εκτελεστικής Αρχής, συνεδριάζουν από κοινού, όταν πρόκειται για καθοριστικά θέματα της κοινωνίας και του Κράτους όπως:

Α) Ουσιαστική τροποποίηση του φορολογικού συστήματος
Β) Πρόταση αλλαγής άρθρων του Συντάγματος
Γ) Αλλαγή λειτουργικών δομών του Κράτους και της Τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης
Δ) Κήρυξη επιστράτευσης πολέμου κλπ. Στις κοινές αυτές Συνεδριάσεις, ο Πρόεδρος έχει το
δικαίωμα άρνησης και επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση προεδρεύοντας του ίδιου του προέδρου.
Οι αποφάσεις των κοινών Συνεδριάσεων των δύο Σωμάτων, έχουν ισχύ εάν έχουν ψηφιστεί από τα 2/3
εκάστου Σώματος. Σε περίπτωση διάστασης με τον Πρόεδρο, ισχύει η απόφαση του Προέδρου.

8) Το Σώμα της Εκτελεστικής Αρχής δεν προτείνει σχέδια Νόμου για να ψηφισθούν από την Νομοθετική
Βουλή. Συντάσσει όμως αναλυτικές εκθέσεις, μέσα στις οποίες τεκμηριώνει απόψεις και προτάσεις, τις οποίες υποβάλλει σε όλα τα πολιτικά κόμματα και στη συνέχεια υποχρεωτικά εισέρχεται η πρόταση έκθεσης, στη Νομοθετική Βουλή για ψήφιση ή όχι.