Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η υπηρεσία ελέγχου είναι αρμόδια για το σύνολο των υπηρεσιών του Κράτους και των Περιφερειών και διοικείται από μικτή 7μελή επιτροπή, η οποία εναλλάσσεται κάθε 3ετία και αποτελείται από

 • Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από τα σωματεία Εισαγγελέων – Δικαστών
 • Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από το σύνολο των Επιμελητηρίων
 • Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από την Συνομοσπονδία Εργαζομένων
 • Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από το κεντρικό όργανο της Αυτοδιοίκησης
 • Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από την Εκτελεστική Αρχή
 • Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από το σώμα της Γερουσίας
 • Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από το σώμα ορκωτών λογιστών – φοροτεχνικών

Η επιτροπή διαθέτει πλήρη οργανωμένη υπηρεσία σε όλη την Κρατική Επικράτεια. Η επιτροπή αυτοδιοικείται, με ενισχυμένες δυνατότητες παρέμβασης, και διαθέτει ειδικό σώμα ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τους υπολοίπους ελεγκτές της υπηρεσίας αυτής.

Τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν μπορούν να επανεκλεγούν για δεύτερη θητεία.

 

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Α ΚΑΙ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η παραμονή στην ίδια θέση Διευθυντού σε τμήματα όλων των υπηρεσιών, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι (6) ετών, στις υπηρεσίες Α και Β επιπέδου.

Κάθε Κρατική λειτουργική δομή (Υπουργείο ή Οργανισμός) διοικείται από Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι μόνιμος στην θέση του και η πρόσληψη του γίνεται με υπερενισχυμένη  πλειοψηφία,  διοκομματικής επιτροπής της Εκτελεστικής Αρχής.

Αποπομπή Γενικού Διευθυντή μπορεί να γίνει από την Νομοθετική Βουλή με πλειοψηφία 51% ή με δημοψήφισμα που προκαλείται από τους πολίτες με 300000 υπογραφές,  ή και  από το 33% των βουλευτών της Νομοθετικής Βουλής.

Κρατικοί  λειτουργοί  Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ,  για να συνεχίσουν την υπηρεσία τους σε Β ΕΠΙΠΕΔΟ,  θα πρέπει να περάσουν επιτυχώς από ειδικό σχολείο Διοίκησης και Προγραμματισμού. Είναι απαραίτητο για να προσληφθεί κάποιος σε υπηρεσία Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ  να έχει προϋπηρεσία στο Α ΕΠΙΠΕΔΟ  και στην Περιφέρεια.

Για την ανάληψη καθηκόντων Διευθυντή σε τομέα Διεύθυνσης Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ απαιτούνται ως κριτήρια:

 • Οι προγενέστερες βαθμολογίες των υπηρεσιακών εξετάσεων
 • Η βαθμολογία ειδικών γραπτών εξετάσεων για υπηρεσιακά γνωστικά θέματα
 • Αιτιολογημένες κοινές προτάσεις του συνόλου των λειτουργών του τομέα ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α
 • Ιστορικό παρατηρήσεων των πολιτών κατά την διάρκεια όλης της πορείας του, με την αντίστοιχη έκθεση της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης παραπόνων.

 

ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ- ΚΡΑΤΟΥΣ

Για να γίνει ισχυρή η σχέση Πολίτη- Κράτους πρέπει και τα δύο μέλη να το θέλουν  και να μπορούν να υποστηρίξουν την σχέση τους.

 

Χρειάζεται απλή βούληση όλων για να καθιερωθεί στην σχέση Πολιτών- Κράτους, η μεγαλύτερη καινοτομία, που είναι το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ όπως παρακάτω και ενδεικτικά προτείνουμε:

 • Στο αίτημα του κάθε πολίτη πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να απαντά σε προκαθορισμένο χρόνο, εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα, με νομοθετική αναφορά είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική απάντηση
 • Οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν προκαθορισμένο χρόνο για την έκδοση κάθε εγγράφου ή κάθε παροχή υπηρεσίας, ο οποίος αν παρέλθει με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, το αίτημα του πολίτη κατοχυρώνεται υπέρ του πολίτη.
 • 3) Σε κάθε υπηρεσιακό κατάστημα θα υπάρχει κυτίο παρατηρήσεων των πολιτών και παράλληλα θα λειτουργεί ειδική ιστοσελίδα για τον ίδιο σκοπό.

Η αξιολόγηση των παραπόνων των πολιτών, είτε από το κυτίο παραπόνων, είτε από την σχετική ιστοσελίδα, θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή της κάθε Περιφέρειας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι εκλεγμένοι της μειοψηφίας και της πλειοψηφίας της περιφερειακής Βουλής, εκπρόσωπος ανώτερος, λειτουργοί των κρατικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, εκπρόσωποι ειδικά εκλεγμένοι των επαγγελματικών επιμελητηρίων και της ομοσπονδίας εργαζομένων και δύο ( 2 ) κληρωτοί πολίτες από όσους έχουν ζητήσει συμμετοχή στην επιτροπή αυτή. Η παραπάνω επιτροπή θα διαθέτει γραμματεία ανά αντιπεριφέρεια, η οποία συλλέγει τα παράπονα και τα μεταβιβάζει στη γραμματεία της επιτροπής της Περιφέρειας  εντός τριών ( 3) ημερών και παράλληλα ενημερώνει τον αρμόδιο διευθυντή της υπηρεσίας που αφορούν τα παράπονα, ο οποίος εντός πέντε ( 5) ημερών οφείλει να τοποθετηθεί και η όλη αλληλογραφία εντός του τρέχοντος μήνα εισέρχεται στην επιτροπή, η οποία μπορεί να αποφασίσει:

α ) την παραπομπή του υπεύθυνου σε αρμόδιο διοικητικό ή αστικό ή ποινικό δικαστήριο

β ) την παραπομπή σε αρμόδια ελεγκτική επιτροπή του λειτουργικού τομέα

γ ) την απαλλαγή του υπεύθυνου λειτουργού

δ ) την δημόσια επίπληξη του υπεύθυνου λειτουργού κλπ

Όλες οι συνεδριάσεις δημοσιεύονται σε αρμόδια ιστοσελίδα.

4)    Τα πρωτόκολλα του κάθε υπηρεσιακού τμήματος οποιασδήποτε κρατικής υπηρεσίας που αφορούν υποθέσεις πολιτών είναι δημόσια γνωστά σε ανάλογη ιστοσελίδα όπου παρακολουθείται και η εξέλιξη του κάθε θέματος.

5      Ο πολίτης σε κάθε αίτημά του προς το Κράτος υποχρεούται να προσκομίσει στον αρμόδιο λειτουργό που παραλαμβάνει το αίτημα, πριν πρωτοκολληθεί, τα πιστοποιητικά έγγραφα που του έχουν ζητηθεί. Εάν τα έγγραφα αυτά προέρχονται από άλλες υπηρεσίες  δεν ζητούνται από τον πολίτη αλλά απευθείας από την υπηρεσία που τα εκδίδει εντός προκαθορισμένης ημερομηνίας.

Ο αρμόδιος λειτουργός επιβάλλεται να ενημερώνει εγγράφως τον κάθε πολίτη σε κάθε αίτημά του, τι προϋποθέσεις απαιτούνται και με  ποια έγγραφα πιστοποιούνται αυτές. Δεν δικαιούται ο λειτουργός να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα, εκτός και αν έχουν διαφοροποιηθεί οι συνθήκες.

 • Κάθε διοικητική πράξη όλων των υπηρεσιών του Κράτους αναρτάται σε ειδική ευανάγνωστη και λειτουργικά απλή ιστοσελίδα του κάθε τομέα. Όπως επίσης αναρτώνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι και οι ερμηνείες αυτών. Πέραν της ιστοσελίδας εκδίδεται εφημερίδα του Κράτους μηνιαία, όπου επιγραμματικά αναφέρονται οι Νόμοι που κάθε μήνα ψηφίζονται ως και όλες οι Διοικητικές πράξεις. Η εφημερίδα αυτή αναρτάται σε όλα τα Δημόσια καταστήματα και διατίθεται δωρεάν ( ως φωτοτυπία) από υπηρεσία εξυπηρέτησης κοινού

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ, ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ

ΠΛΑΤΩΝΑΣ

Βασικό στοιχείο των προτάσεών μας, είναι ο πλήρης διαχωρισμός της Νομοθετικής Αρχής από την Εκτελεστική Αρχή.

Η Νομοθετική Αρχή αποτελεί ένα σώμα αντιπροσώπων, εκλεγμένων απευθείας από τους πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν τις πεποιθήσεις των πολιτών, τις οποίες και νομοθετούν μέσα στα  πλαίσια των θεσμών και του Συντάγματος, αφού συγκροτηθούν σε Σώμα, το οποίο ονομάζεται Νομοθετική Βουλή.  Σε ιδιαίτερο άρθρο θα  παρουσιάσουμε προτάσεις για την λειτουργία της Βουλής αυτής. Εντελώς ανεξάρτητα λειτουργεί ως εκλεγμένο επίσης  Σώμα η Εκτελεστική Αρχή όπως παρακάτω προτείνουμε.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η Εκτελεστική Αρχή είναι ένα Σώμα, το οποίο απαρτίζεται από εκλεγμένα από τους πολίτες, μέλη που τα διακρίνει η πείρα τους, στην λειτουργία της κοινωνίας.

Το Σώμα αυτό έχει σκοπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και την προσαρμογή όλων των υπηρεσιών του Κράτους στους Νόμους, τους θεσμούς, το Σύνταγμα και τις δικαστικές αποφάσεις, με στόχο ο πολίτης να γίνεται αποδέκτης, με διαφάνεια όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, χωρίς οι υπηρεσίες του Κράτους να διαστρεβλώνουν ή να ακυρώνουν τις προθέσεις  των Νομοθετών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προΐσταται της Εκτελεστικής Αρχής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε γενικές εκλογές εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες.

Ο  Πρόεδρος ως υποψήφιος προτείνει για κάθε τομέα του Κράτους ( Υπουργεία) στο  ψηφοδέλτιο του, τρεις υποψηφίους για κάθε τομέα, οι οποίοι επίσης ψηφίζονται. Οι πολίτες ψηφίζουν Πρόεδρο και ένα άτομο για κάθε τομέα, από αυτούς που προτείνει ο Πρόεδρος. Ο πολίτης μπορεί να ψηφίσει ένα Πρόεδρο, αλλά έχει και  την δυνατότητα να ψηφίσει έναν υπεύθυνο ενός τομέα,   τον οποίο προτείνει ένας άλλος υποψήφιος Πρόεδρος.

 

Η δυνατότητα αυτή δίνει την ευκαιρία στον πολίτη να αξιολογεί, ανεξάρτητα συνδυασμών των υποψηφίων και έτσι σπάει η μονολιθικότητα των κομμάτων και μάλιστα σε θέματα Ελέγχων και Διαχείρισης των Κρατικών υπηρεσιών, όπου το θέμα δεν είναι πολιτικοϊδεολογικό. Ο εκλεγών  Πρόεδρος είναι ο Ανώτατος Άρχων της Δημοκρατίας με δεύτερο στην τάξη τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι ο αρχηγός της πλειοψηφίας της Νομοθετικής Βουλής.

Τον Πρόεδρο ως Ανώτατη Αρχή του Κράτους αντικαθιστά προσωρινά ή όταν απαιτείται, ο Πρωθυπουργός ως δεύτερος στην ιεραρχία. Τα εκλεγμένα μέλη της Εκτελεστικής Αρχής ( Υπουργοί) :

1)            Δεν δύνανται να επεμβαίνουν στο λειτουργικό σύστημα  των αυτοδιοικούμενων  υπηρεσιών του Κράτους, αλλά διευθύνουν αυτό, με δημοσιοποιημένες αποφάσεις τους.

2)            Δεν εκπροσωπούν πολιτικά κόμματα, αλλά είναι ικανοί και έμπειροι, από τον πρότερο βίο τους, για να δημιουργούν συνθήκες αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών με σκοπό οι Νομοθετικές Αποφάσεις, να ωφελούν ανεμπόδιστα  τους πολίτες, χωρίς αλλοιώσεις.

3)            Η Νομοθετική Βουλή με πλειοψηφία 51% μπορεί να αποκλείσει από έναν τομέα ή να παύσει ένα μέλος της Εκτελεστικής Αρχής, εάν οι πρακτικές του δεν ταυτίζονται με το πνεύμα του Νομοθέτη.

Η Νομοθετική Βουλή και το σώμα της Εκτελεστικής Αρχής, συνεδριάζουν από κοινού, όταν πρόκειται για καθοριστικά θέματα της κοινωνίας και του Κράτους όπως:

Α) Ουσιαστική τροποποίηση του φορολογικού συστήματος

Β) Πρόταση αλλαγής άρθρων του Συντάγματος

Γ) Αλλαγή λειτουργικών δομών του Κράτους και της Τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης

Δ) Κήρυξη επιστράτευσης πολέμου κλπ.

Στις κοινές αυτές Συνεδριάσεις,  ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα άρνησης και επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση προεδρεύοντας του ίδιου του προέδρου.

Οι αποφάσεις των κοινών Συνεδριάσεων των δύο Σωμάτων, έχουν ισχύ εάν έχουν ψηφιστεί από τα 2/3 εκάστου Σώματος.  Σε περίπτωση διάστασης με τον Πρόεδρο, ισχύει η απόφαση του Προέδρου.

 

ΚΡΑΤΟΣ -ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

-Το διεθνές σύστημα ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα σύστημα κυρίαρχων κρατών. Αυτά αποτελούν την σπονδυλική στήλη του παγκόσμιου  συστήματος.                                                                                         – Το ξένο κεφάλαιο  έρχεται και συχνά όχι ως εχθρός, είναι όμως  κατακτητικό διότι όσα κερδίζει, τα στέλνει σε άλλα μέρη της γης και   παράλληλα κερδίζει με άνισους και ευνοϊκούς όρους εις βάρος των ντόπιων ανταγωνιστών και των εσόδων  της κοινωνίας που επενδύει. Ολοι λοιπόν, οι παραπάνω, που υποβοηθούν τέτοιες συνθήκες  ευτελίζουν την πατρίδα τους, ναι είναι εχθροί της. Εχθροί της κοινωνίας είναι όλοι αυτοί που εμποδίζουν την ανάπτυξη της κοινωνίας για ίδιο συμφέρον. Είναι όλοι αυτοί που δυσκολεύουν τους συμπολίτες τους στον αγώνα για πρόοδο. Είναι όλοι αυτοί που ευνοούν με ειδικές νομοθεσίες τους ξένους επενδυτές εις βάρος των ντόπιων .Είναι όλοι αυτοί που θέλουν μία κοινωνία με πολίτες μικροπαρανόμους για να παρανομούν οι μεγάλοι ανενόχλητα και συχνά αποδεκτά από πολλούς.

 

ΜΙΚΡΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το διεθνές σύστημα ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα σύστημα κυρίαρχων κρατών.

Ας μην ξεχνάμε, την περίπτωση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αποτελείται από ένα σύνολο κυρίαρχων κρατών, που έχουν εκχωρήσει με την θέληση τους μέρος της κυριαρχίας τους, με την ελπίδα να απολαμβάνουν κοινές αξίες, όπως η δημοκρατία, η οικονομία της αγοράς, κλπ.

Το σύστημα αυτό γέννησε απογοήτευση και σύγχυση σε τρίτους αλλά και σε Ευρωπαίους πολίτες και ειδικά στους πολίτες των μικρότερων χωρών, οι οποίες προσδέθηκαν στο οικονομικό άρμα των ισχυρών.

Η οικονομική κυριαρχία  των μεγάλων χωρών είναι αναπόφευκτη λόγω μεγέθους της αγοράς τους και ως επακόλουθο της οικονομίας τους.

Έτσι η  κοινωνική εξάρτηση σε όλες της, τις μορφές, διαπλάθεται.

Η Αριστερά και η Δεξιά αγκαλιασμένες μοιράζονται τιμάρια σε τιμητές της κοινωνίας. Η κάθε μικρή χώρα είχε πάντα κυβερνήσεις συνεργασίας με συμμετοχή όλων των κομμάτων.

Δεξιοί και σοσιαλιστές στην επίσημη κυβέρνηση, αριστεροί στην πραγματικοί κυβέρνηση των συνδικαλιστών.

Οι μεν δεν θέλουν  να κάνουν τίποτα, οι δε εξασφαλίζουνε ότι δεν θα γίνει τίποτα.

Αυτή η ιστορία μοιάζει με πανεπιστημιακό κτίριο.

Έχει καταληφθεί. Οι καταληψίες διαφωνούν, βρίζονται και αλλάζουν βάρδιες μεταξύ τους με έτοιμες λίστες που προσφέρονται  πακέτο. Στους ικανότερους δεν  μένει άλλη λύση από την φυγή.

Και κάποιοι βέβαια θα πούνε: <<Σιγά, και που θα πάς;>>

Έλα τώρα, μετριότητα και μικροπρέπεια υπάρχουν παντού.

Αυτό πράγματι, ειπώθηκε από ένα συμβιβασμένο ρεαλιστή σε ένα νεαρό αριστούχο επιστήμονα που έφευγε από την πατρίδα του. Και αυτός απάντησε.

<<Ίσως έχεις δίκιο, αλλά εκεί που πάω, δεν θα πονάω τόσο, γιατί δεν θα είναι η πατρίδα μου>>.

 

<<ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΘΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ  ΠΡΩΤΑ ΕΚΕΙΝΟΙ  ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ Σ’ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ>>.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Ομάδες πολιτών μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις προς εξέταση μαζί με άλλες μελέτεςτων υπηρεσιών ή εταιρειών  και τίθενται στην ψηφοφορία  για έγκριση των Δημοτικών Συμβουλίων  ή Περιφερειακής Βουλής,  και αφού  αναλυθούν και αξιολογηθούν   από τις αρμόδιες <<ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ>>.

Κρατικά διαπεριφερειακά έργα τεχνικών υποδομών προτείνονται για μελέτη και υλοποίηση από την Εκτελεστική Αρχή του Κράτους.

Οι τεκμηριωμένες προτάσεις  μελετών της Εκτελεστικής Αρχής του Κράτους,  με τις αντίστοιχες αποφάσεις των Περιφερειών,  αξιολογούνται από τις αρμόδιες ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ  και προτείνονται  στην επιτροπή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ, η οποία αποτελείται από:

 • μέλος εκλεγμένο στο ΤΕΕ για τον σκοπό αυτό
 • μέλος της Περιφερειακής Βουλής που αφορά το έργο
 • μέλος υπεύθυνος εκπροσώπων της τεχνικής υπηρεσίας του Κράτους
 • εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Αρχής
 • μέλος εκπρόσωπος της Νομοθετικής Βουλής.
 • μέλος εκπρόσωπος της Αξιωματικής μειοψηφίας της Νομοθετικής Βουλής

Η επιτροπή αυτή επεξεργάζεται τις προτεινόμενες μελέτες και τις υποβάλλει με σχετική γνωμοδότηση στην Νομοθετική Αρχή για έγκριση.

Δημοσιοποιούνται οι προτάσεις, τα πρακτικά και όλες οι τεκμηριωμένες μελέτες-προσφορές που υποβλήθησαν.

Ένσταση κατά των αποφάσεων της επιτροπής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ μπορεί να υποβάλλει κάθε φορέας που επηρεάζεται από το έργο αυτό και λειτουργεί νόμιμα.

Τις ενστάσεις αυτές κρίνει Ανώτατο Οικονομικό Δικαστήριο της δικαιοσύνης και εισηγείται σε καθορισμένο χρόνο στην Νομοθετική Αρχή του Κράτους, η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία 51%.

Όλα τα έργα τεχνικών υποδομών είναι εγγυημένα από τον φορέα υλοποίησής τους τουλάχιστον για μια 5ετία λειτουργίας τους.

ΦΟΡΕΑΣ Ελέγχου και Διαιτησίας  Κοινωνικών Υποδομών είναι ένας ανεξάρτητος κοινωνικός φορέας σε επίπεδο Περιφερειών και Κράτους, ο οποίος ελέγχει και αποφασίζει για οποιεσδήποτε διαφορές που αφορούν όλα τα έργα των Δήμων, Περιφερειών και Κράτους.

Ο φορέας αυτός αποτελείται από διοικητικό και ένορκο τεχνικό προσωπικό και διοικείται σε επίπεδο Περιφέρειας και Κράτους από Συμβούλια εις τα οποία συμμετέχουν:

 • Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
 • Εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου
 • Εκπρόσωπος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
 • Εκπρόσωπος του Τουριστικού Επιμελητηρίου
 • Εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης
 • Εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Αρχής του Κράτους ή της Βουλής της Περιφέρειας ή του Δήμου εκλεγείς για τον σκοπό αυτό

Εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτους